Έργο AELIA

Εφαρμογή μιας πολυμερούς και ολοκληρωμένης θεσμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση για την αειφορία

Το AELIA είναι ένα έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με στόχο να παρέχει σε όλους τους πολίτες δεξιότητες και ικανότητες για την αλλαγή προς την πράσινη μετάβαση. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη, πολυμερή στρατηγική που φέρνει σε επαφή φορείς από την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο τομέα.

Το έργο θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει πιλοτικά:

Κατευθυντήριες γραμμές

για σχέδια βιωσιμότητας για όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς

Εκπαιδευτικό πλαίσιο

για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των ηγετών στο πεδίο της εκπαίδευσης, των δασκάλων και των εκπαιδευτικών

Πλατφόρμα πληθοπορισμού

για τη συνένωση των δυνάμεων των εκπαιδευτικών και των πολιτών προς την κατεύθυνση των αειφόρων σχεδίων

Τοπικές πρωτοβουλίες και διαδικτυακά σεμινάρια

για να προσελκύσουν τους πολίτες να μάθουν για την πράσινη μετάβαση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα

Μάθετε περισσότερα

Το έργο AELIA

Εταίροι