Σχετικά με το έργο

Η πανδημία COVID-19 κατέστησε σαφές ότι πρέπει να στραφούμε προς έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 αναφέρει ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη και δίκαιη Ευρώπη για τις μελλοντικές γενιές, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ επικεντρώνεται σε αυτό και έχει μια νέα πολιτική που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Για να πετύχει αυτό, πρέπει όλοι να μάθουμε πώς να είμαστε βιώσιμοι και να υποστηρίξουμε το μοντέλο της πράσινης οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΒΑ) θα πρέπει να είναι μια διαδικασία δια βίου μάθησης που συμβαίνει και εκτός σχολείου.

Το Έργο AELIA

Το έργο AELIA επιδιώκει να παρέχει σε όλους τους πολίτες δεξιότητες και ικανότητες για την πράσινη μετάβαση. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη, πολυμερή στρατηγική που φέρνει σε επαφή φορείς από το χώρο της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο τομέα.

Το έργο αποτελείται από τρία κύρια μέρη:

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το έργο θα χρησιμοποιήσει νέους τρόπους διδασκαλίας για την αειφορία που περιλαμβάνουν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες τεχνικές μάθησης. Αυτό θα δοκιμαστεί σε 4 χώρες και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα μέρη, αν λειτουργήσει επιτυχώς. Θα βοηθήσει επίσης τις χώρες αυτές να αναπτύξουν σχέδια για την αειφορία στα εκπαιδευτικά τους συστήματα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Σε αυτό το έργο θα συνεργαστούν πολλά διαφορετικά άτομα για να διασφαλιστεί η επιτυχία του. Θα ληφθεί βοήθεια από ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της βιωσιμότητας και θα διοργανωθούν εργαστήρια για τον σχεδιασμό τους

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Το έργο θα φέρει σημαντικές αλλαγές και αποτελέσματα βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να μάθουν για την αειφορία και να τη διδάξουν σε άλλους. Θα δημιουργήσει επίσης έναν Οδηγό για τα σχέδια βιωσιμότητας (ΕΒΑ) στις 4 χώρες και μια Λευκή Βίβλο για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής παγκοσμίως

Στόχοι

 • Προώθηση της αειφορίας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης μέσω του σχεδιασμού και της δοκιμασίας των κατευθυντήριων γραμμών για τα σχέδια (EBA) αειφορίας.
 • Υποστήριξη της διοίκησης και των ηγετών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή σχεδίων βιωσιμότητας (EBA), συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπέδων βιωσιμότητάς τους μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα σχέδια βιωσιμότητας.
 • Αύξηση της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων με την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου βασισμένου στη διευρυμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με βάση την αριστεία, την εμπειρογνωμοσύνη και ένα πλήθος από στοιχεία και προσεγγίσεις.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών και εφοδιασμός τους με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες ώστε να ενσωματώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση στο έργο τους και να γίνουν φορείς ενίσχυσης της αλλαγής.
 • Ενίσχυση της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και ενδυνάμωση όλων των πολιτών ώστε να αναλάβουν δράση για το κλίμα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση.
 • Ενίσχυση και καλύτερη προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Βελτίωση της πολιτικής μάθησης και ενσωμάτωσης μέσω της ενίσχυσης της διακρατικής συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ πολλών φορέων.

Κύρια αποτελέσματα

 • Ένας Οδηγός για τη δημιουργία σχεδίων ένταξης της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) στα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και στα αγγλικά.
 • Ένα συνδιαμορφωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο με εκπαιδευτικούς πόρους και ένα διαδικτυακό ανοικτό μάθημα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ηγέτες, δασκάλους και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 • Μια πλατφόρμα πληθοπορισμού (crowdsourcing) και διαδικτυακά σεμινάρια για τους πολίτες.
 • Λευκή Βίβλος για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Το έργο υλοποιείται στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σερβία, τη Ρουμανία και την Αυστρία.