Partneri

KMOP – CENTAR ZA INOVACIJU I DRUŠTVENU AKCIJU, GRČKA

KMOP, osnovan 1977. predstavlja jednu od najstarijih organizacija civilnog društva u Grčkoj koja nudi socijalnu podršku i realizuje različite programe čiji cilj jeste da osnaži i podstakne dobrobit pojedinaca i zajednice. Poslednjih godina KMOP je proširio svoj uticaj na globalnom nivou, imajući u vidu da je prisutan u pet zemalja, otvorivši kancelarije u Atini, Pireju, Solunu, Briselu, Skoplju i Tirani. KMOP je posvećen rešavanju društvenih izazova putem rešenja koja su zasovana na činjenicama i dokazima, a koja promovišu prosperitet pojedinca i zajednice. Mi se fokusiramo na osmišljanje i primenu inovativnih oblika društvene podrške koja osnažuje stav pojedinca o sopstvenoj vrednosti, smanjuje nejednakosti i zagovara inkluzivan i održiv društveni razvoj. Tokom poslednjih 20 godina uspešno smo realizovali više od 400 inicijativa u domenu društvenih inovacija uz podršku državnih i privatnih donora. Naši napori imali su direktan pozitivan uticaj na 85000 pojedinaca.

INSTITUT ZA OBRAZOVNU POLITIKU (IEP), Grčka

IEP je osnovan2011. pod okriljem zakona 3966 (Vladin glasnik Α’ 118/24-05-2011). IEP je pravno lice pod okriljem privatnog zakona i pod kontrolom Ministarstva za obrazovanje i verska pitanja. IEP se bavi aktivnostima koje su u javnom interesu kao izvršno naučno telo koje podržava Ministarstvo za obrazovanje i verska pitanja po pitanjima osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i kada je u pitanju prelazak sa srednjeg na više nivoe obrazovanja. IEP je takođe odgovoran za kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika, razvoj nastavnih programa u formalnom obrazovanju, obrazovni materijal kao i alate za ocenu/procenu na nacionalnom nivou. Misija IEPa je prvenstveno naučno istraživanje i analiza problema koji se odnose na sve nivoe obrazovanja, doprinos osmišljanju i realizaciji obrazovnih politika kao i implementacija ko-finansiranih projekata. IEP trenutno predvodi obrazovnu reformu u Grčkoj u pravcu novih nastavnih programa za sve predmete i obrazvone nivoe (uključujući VET).

KARDET, Kipar

KARDET je vodeći istraživački i razvojni centar u regiji Mediterana koji okuplja stručnjake iz oblasti obrazovanja, održivog razvoja i digitalnih veština. Kao najveći nezavisni neprofitni centar sa sedištem na Kipru koji zapošljava više of 70 istraživača i projektnih menadžera, KARDET je ima nezavisnu saradnju sa univerzitetima i institucijama širom sveta, poput Jejla, Univerziteta u Nikoziji i Međunarodnog saveta za obrazovne medije. Naš tim u saradnji i partnerstvu sa Evropskom asocijacijom za obrazovanje odraslih (EAEA) nedavno je razvio Startegiju celoživotnog učenja 2021-2027 za Kipar, a u proces je bilo uključeno nekoliko ministarstava, vladinih agencija, društvenih partnera, kao i aktera iz privatnog i javnog domena. KARDET je implementirao više od 500 inicijativa i projekata koji se bave obrazovanjem za održivi razvoj, klimatskim promenama, zelenom tranzicijom, digitalnom transformacijom i digitalnim veštinama, inovacijama i preduzetništvom. Članovi našeg tima, Upravni odbor i Savetodavni odbor bili su uposleni u institucijama visokog ranga poput UNESCOa, Zajednice učenja, OECDa, Google, i Američke obrazovno-istraživačke asocijacije.

CPI – KIPARSKI PEDAGOŠKI INSTITUT, Kipar

Kiparski pedagoški institut (CPI) je odsek pri Ministarstvu obrazovanja, sporta i omladine čiji cilj je izlaženje u susret sve većim potrebama nastavnika na svim nivoima obrazovanja (predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko, VET). Glavne aktivnosti Instituta obuhvataju obuke u okviru stručnog usavršavanja nastavnika, istraživanje i evaluaciju u oblasti obrazovanja, obrazovnu dokumentaciju, obrazovnu tehnologiju, razvoj nastavnih programa i promovisanje inovacija kao i novih oblasti obrazovanja poput obrazovanja za životnu sredinu te obrazovanja za održivi razvoj.

Odsek posvećen obrazovanju za održivi razvoj ima stalnu kancelariju na Kipru koja je odgovorna za osmišljanje, nadgledanje i realizaciju nacionalne politike u oblasti obrazovanja za životnu sredinu i obrazovanja za održivi razvoj. Ovaj odsek upošljava visoko kvalifikovano osoblje (38 članova osoblja), i odgovoran je za integrisanje nastavnog programa za održivi razvoj i holističkog metoda u sve nivoe obrazovanja, uključujući i sektor neformalnog obrazovanja, kao i za razvoj stručnih kompetencija nastavnika u oblasti obrazovanja za održivi razvoj kroz seriju obaveznih i neobaveznih kurseva na već pomenutu temu. Odsek je razvio nekoliko alata za integraciju obrazovanja za održivi razvoj na Kipru, poput Obrazovne politike održivog razvoja (Školski ESD plan), kao i ishode učenja i indikatore u okviru nastavnog programa, te niz nastavnih i pratećih alata (za sinhrono i asinhrono učenje) na nivou preškolske dobi, osnovne škole i srednje škole, a na temu vode, upravljanja otpadom, biodiverziteta, potrošnje hrane, proizvodnje i potrošnje, klimatskih promena, i slično. Takođe, ovaj odsek učestvuje u različitim međunarodnim i evropskim projektima i predstavlja ključne aktere Kipra u domenu održivog razvoja u raznim internacionalnim forumima i komitetima za obrazovanje za životnu sredinu i održivi razvoj. Ovaj odsek odgovoran je za upravljanje Vladinom mrežom centara za obrazovanje za životnu sredinu koja je deo zvanične obrazovne politike i jedna od najkonkretnijih struktura neformalnog obrazovanja na Kipru. Ova mreža dela na nivou sedam centara koji nude više od 100 programa na temu životne sredine i održivog razvoja.

WEBIN, Srbija

WEBIN (Zapadnobalkanski institut) je nezavisna, neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2011. u Beogradu. Institut su osnovali ljudi koji su verovali u snažnije regionalne veze i procese integracije, posebno kroz snažniju afirmaciju potencijala mladih. Naša kancelarija više od jedne decenije ima sedište u Beogradu, pri čemu jedan broj zaposlenih i saradnika dolazi sa juga i jugoistoka Srbije. WEBIN danas predstavlja jednu od vodećih nevladinih organizacija sa regionalnom pokrivenošću na Zapadnom Balkanu i predani smo aktivnostima koje vode ka razvoju i saradnji aktera u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Misija WEBINa jeste da podstiče nove politike i praktična rešenja te da pomaže novim generacijama mladih i odraslih na Balkanu da uzmu učešće u regionalnom razvoju tako što će aktivno doprineti razvoju politika i implementaciji programa i projekata od kojih koristi imaju svi članovi zajednice u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalnih politika i održivog razvoja (npr. poljoprivreda, turizam, zdravlje, zelena i digitalna tranzicija). Naši projektni predlozi i angažovanje vođeni su integritetom našeg osoblja i transparentnošću poslovanja, kao i sistemskim, multi-sektorskim, interdisciplinarnim i inkluzivnim pristupima zasnovanim na stinskim potrebama, a mi ih realizujemo sa ciljem da nadahnemo zajednicu i podstaknemo istinsku inovativnost, preduzetništvo i društvene promene među ciljnim grupama i zajednicama. WEBIN posluje u regionu Zapadnog Balkana koji je veoma raznolik, multietnički, multinacinonalan, multireligijski i služi kao svojevrsni katalizator sjajnih prilika za nova partnerstva i mreže saradnika kako za pravna lica tako i za pojedince koji dolaze iz različitih okruženja. Blisko sarađujemo sa manjinskim zajednicama (posebno sa Romima) širom regiona, podržavamo izgradnju kapaciteta ovih zajednica i njihovo osnaživanje kroz institucionalnu saradnju, ali i neposredan rad sa direktnim korisnicima.

WEBIN takođe pruža usluge obuke i obrazovanja (uključujući i oblast VETa i rad sa odraslima) kroz svoju WEBIN Akademiju osnovanu 2019. Kapacitet Akademije zasniva se na 3 tima edukatora koje čini 47 kvalifikovanih trenera, od kojih 35 ima titule doktora nauka. Akademija ima više od 150 polaznika godišnje, od čega su najmanje 80 mladi. Od 2017. WEBIN primenjuje tzv. PQA metodologiju (Arhitektura osiguranja projektnog kvaliteta) u procesu prijave za međunarodne projekte sa kompleksnom strukturom (više od 12 meseci trajanja, više od 4 partnera, više od 3 radna paketa) čime obezbeđujemo sveobuhvatnu kontrolu i evaluaciju kao i kvalitet projektne implementacije, menadžmenta i uticaja koji se zasnivaju na postavljenoj matrici i očekivanim rezultatima. Pomenutu metodologiju razvili su stručnjaci WEBINa za projektni monitoring i evaluaciju. Do danas pomenuta metodologija primenjena je uspešno na više od 10 evropskih projekata visokog profila na kojima je učestvovalo više od 30 evropskih univerziteta. Jezgro WEBINa čini petoro projektnih menadžera, istraživača i evaluatora sa ogromnim iskustvom u domenu obrazovanja, ali i u omladisnkom sektoru i sektoru preduzetništva. WEBIN je sarađivao sa partnerima iz oblasti civilnog društva (uključujući nacionalne mreže za decu i mlade i Dostignuća mladih), školama, univerzitetima, centrima za strukovno učenje, regionalnim vladama na nacionalnom i lokalnom nivou, privrednim udruženjima i strukovnim telima, regionalnim agencijama za razvoj, međunarodnim agencijama i donatorima poput GIZa, Evropske komisije, EuropeAid, UNDP, USAID, World Vision Nemačke i Austrije, Fond za obrazovanje Roma. WEBIN tim je uspešno implementirao 50 projekata u preko 30 zemalja, pri čemu je uspeo da stigne do više od 500000 ljudi, od čega su većina mladi.

CPIP, Rumunija

Centar za promociju celoživotnog učenja – CPIP – je nevladina i neprofitna organizacija aktivna u oblasti obrazovanja i socijalnih politika. Ova organizacija promoviše kulturu celoživotnog učenja kroz aktivno angažovanje svih članova zajednice u razvijanju koherentne strategije implementacije koncepta i prakse celoživotnog učenja. CPIP razvija nacionalne i međunarodne projekte na različite obrazovne i društvene teme i aktivan je u multikulturalnim kontekstima sa partnerima širom Evrope. Misija CPIPa jeste da podstiče koncept celoživotnog učenja i pobrine se da ono bude dostupno zajednicama sa kojima dolazimo u dodir. Projekte CPIPa kofinansira Evropska komisija kroz različite programe osmišljene u domenu obrazovanja, kulture i audio-vizuelnih sredstava.

 

SUDWIND, Austrija

Südwind, Udruženje za razvoj politika i globalnu pravdu je nevladina organizacija sa sedištem u Austriji. Više od 40 godina ovo udruženje zagovara globalni održivi razvoj, ljudska prava i pravedne radne uslove širom sveta. Putem obrazovnog rada na temelju nastavnog i vannastavnog programa, izdavanje Südwind časopisa i drugih sličnih izdanja ovo udruženje vodi računa o tome da globalne nepravde i njihove posledice ostanu deo javnog diskursa. Südwind naglašava svoju posvećenost pravednijem svetu kroz podizanje javne svesti i različite kampanje kako u Austriji tako i na evropskom nivou.

Problem globalnih migracija, izbeglica i traženja azila redovan su deo kampanja naše organizacije u cilju podizanja svesti, ali i akitvnosti izgradnje kapaciteta već mnogo godina. Südwind može posebno da se pohvali velikim iskustvom i svakodnevnim radom na globalnom i interkulturalnog učenju u različitim školama i omladinskim centrima, kao i u okruženjima sa zajednicom i političarima.

ŠKOLSKI INSPEKTORAT OKRUGA ARĐEŠ , Rumunija

Školski inspektorat okruga Arđeš je kompleksna organizacija pod okriljem Ministarstva obrazovanja čiji cilj je razvoj inovativnog, fleksibilnog i relevantnog sistema obrazovanja na nivou okruga Arđeš, a koji bi trebalo da bude zasnovan na prenošenju i usvajanju ključnih kompetencija.

U okrugu Arđeš obrazovna mreža obuhvata 184 državne obrazovne jedinice u svojstvu pravnog lica, 265 pridruženih državnih škola i 29 privatnih škola u kojima nastavu pohađa 86835 dece.

Tim inspektorata u Arđešu koji se sastoji od 24 školska inspektora na čelu sa glavnim školskim inspektorom Dumitruom Tudosoi postavio je osnovne ciljeve kako u periodu između 2015. i 2020. tako i u periodu nakon 2022:

  • vođenje i nadgledanje obrazovnog procesa od strane specijalnih, tematski usmerenih i opštih inspektora sa ciljem ocenjivanja aktivnosti nastavnika i praćenja procesa sticanja diploma za rad u nastavi.
  • povećanje kvaliteta rada u nastavi i učinka u obrazovanju, što bi trebalo da bude vidljivo kroz rezultate na završnim ispitima i prijemnim ispitima učenika u srednje škole i na fakultete, kao i prilikom školskih takmičenja i olimpijada.
  • modernizacija materijala i metoda učenja i podučavanja
  • kvalitet upravljanja u obrazovanju.

ZAVOD ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA, Srbija

Zavod obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređenja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Zavod se sastoji od četiri centra: Centra za razvoj programa i udžbenika, Centra za stručno obrazovanj i obrazovanje odraslih, Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Administrativnog sektora. Zavod je osnovan 2004. godine odlukom Vlade Republike Srbije.